KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
29.8.2016. str.48
ERC BLS AED KURS vs AUDIO-VIZUELNI TRENING UZ KORIŠĆENJE UREĐAJA SA PROMPTNIM FEEDBACK-om -pilot studija ERC BLS AED COURSE vs. AUDIO-VISUAL TRAINING WITH PROMPT FEEDBACK -pilot study
Kvalitetne kompresije grudnog koša uslov su uspešne resuscitacije. BLS AED radna grupa RSS organizovala je istraživanje sa ciljem da uporedi klasičan način izvođenja ERC BLS AED seminara sa dvadesetominutnim treningom uz primenu audio-vizuelne povratne informacije.(feedback-a)

Metod
Istraživanje je sprovedeno u dve grupe.
Grupa I imala je klasičan BLS AED trening. Nju je činilo 105 studenata Medicinskog Fakulteta u Kragujevcu.
Grupa II imala je 20 minutni audio-vizuelni trening I nju je činilo 270 lekara urgentnih službi.
Obe grupe imale su 2 minutno testiranje pre i posle treninga bez promptnog audio-vizuelnog feedbacka.

CPR su izvođene na manekenu sa ugrađenim akcelerometrom za merenje dubine i frekvence kompresija grudnog koša (AED Plus:ZollMedical).
minute.

Rezultati

Rezultati Grupe I:
Ulazno merenje : uspešnost kompresija 8%; dubina kompresija 3,90 + SD 0,80; frekvenca 135+ SD 15.
Izlazno merenje: uspešnost kompresija 79% ; dubina kompresija 5,10 + SD 0,30; frekvenca 107+ SD 5.

Rezultati Grupe II:
Ulazno merenje: uspešnost kompresija 16%; dubina kompresija 4,22 + SD 0,42; frekvenca 126+ SD 9,36.
Izlazno merenje: uspešnost kompresija 61%; dubina kompresija 4,98 + SD 0,30; frekvenca 106 + SD 8,60.

Zaključak
Grupa I bez predhodnog iskustva je značajno kvalitetnije usvojila nova znanja i veštine u odnosu na grupu II.
Prethodne navike i znanja otežavaju usvajanje znanja i veština.
Korišćenje uređaja sa promptnim audio-vizuelnim feed backom može doprineti unapređenju treninga i smanjivanju troškova.
Radna grupa BLS RSS –a smatra da ovo ispitivanje treba nastaviti, remodelirati homogenizovati uzorak kako bi rezultati bili reprezentativniji.

---------
Background

Good chest compressions are the first condition for successful resuscitation. Working group for implementation guidelines 2010. SeRC organized a survey in order to compare the classic method of ERC BLS AED course with twenty minute training with devices with prompt audio-visual feedback.

Methods

The survey was conducted in two groups.
Group I had a classic BLS AED training. It consisted of 105 students of Medical Faculty in Kragujevac.
Group II had a twenty minute audio-visual training and it consisted of 270 physicians from Emergency Medical Services (EMS).
Both groups had two minutes of testing before and after training without prompt audio-visual feedback.
Participants performed chest compressions (CC) on a manikin with an accelerometer-based system for measuring rate and depth of CC (AED Plus:Zoll Medical)

Results

Group I results:
Input measurement: performance of quality CC 8%; depth of CC 3.90 ± 0.80 cm, frequency 135 ± 15 /min.
Output measurement: performance of quality CC 79%; compression depth 5.10 ± 0.30 cm; frequency 107 ± 5/min.

The Group II results:
Input measurement: performance of quality CC 16%; depth of CC 4.22 ±0.42 cm, frequency 126 ±9.36 /min. Output measurement: the performance of quality CC 61%; depth of CC 4.98 ±0.30 cm; frequency of 106 ±8.60/min.


Conclusions

Group I, with no previous experiences significantly better adopted new knowledge and skills compared to a group II.
Previous habits and knowledge make more difficult acquiring new knowledge and skills.
Using the devices with audio-visual feedback can contribute to improve training and reduce costs. Working group considers that this survey should be continued and restructured in order to homogenize the sample and make results more representative.
001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJE

005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

002. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE – KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) I PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI U ŠIROJ ZAJEDNICI (VANBOLNIČKI SRČANI ZASTOJ) TOKOM PANDEMIJE COVID-19

PALS algoritam Covid -19

003. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE (BLS)– KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) KOD DECE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

ALS algoritam Covid -19

004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik RSS
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad


PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6083