KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
29.8.2016. str.51
DEMOGRAFSKO-ETIOLOŠKI ČINIOCI NASTANKA CA I ISHOD PREHOSPITALNE REANIMACIJE
Autor: Milan Mirković / Organizacija: Medicinski fakultet Kragujevac

Oblast: Resuscitaciona medicina
Sazetak: Uvod: Cardiac arrest (akutni zastoj srca) je nagli i neočekivani prestanak cirkulacije krvi, izazvan funkcionalnim prestankom rada srca, odnosno prestankom mehaničke aktivnosti srca. Vodeći je uzrok mortaliteta, kako u svetu (25%) tako i kod nas. Jedini pravi lek je rana primena kardio-pulmonalne reanimacije (KPR). KPR predstavlja skup mera i postupaka u cilju uspostavljanja ili održavanja osnovnih vitalnih funkcija (respiracija, cirkulacija i moždana funkcija).
Cilj: Cilj rada je istražiti demografske karakteristike pacijenata i etiologiju nastanka Cardiac arresta, značaj rane primene KPR-a, kao i ishod primenjenih mera.
Materijal i metode: Korišćeni su protokoli i terenski izveštaji ekipa ZHMP Kragujevac, koje su ukazivale KPR kod 135 pacijenata sa CA na teritoriji Grada Kragujevca u periodu od I-XII 2008 godine. U obradi podataka korišćena je prosta matematička proporcija.
Rezultati: Istraživanjem smo utvrdili da slučajevi CA variraju od meseca do meseca, ali su najizraženiji u zimskim mesecima sa pikom u januaru (16,3%). Cešće se javlja kod muške populacije (63,7%) i kod starosne grupe preko 60 godina (59,26%). Nešto češće se dešava u toku dana (53,33%), kao i četvrtkom (18,52%), a najmanje vikendom.(52) CA se najčešće registruje u centru grada(38,52) i na području sela (26,27%). (65)(187) Najčešće nije moguće utvrditi uzrok CA (58,52%), a od poznatih su srčana oboljenja dominantna. U optimalnom vremenu do 8 min, ekipe HMP stižu u 71,85%, što je u korelaciji sa brojem započetih reanimacija (70,37%), od čega je registrovano 17,89% uspešnih reanimacija prema kriterijumu ROSC≥20 min.(44)(231) Najčešće primenjivane mere KPR-a su: upotreba lekova, spoljašnja masaža, asistirana ventilacija, EKG-monitoring i defibrilacija.
Zaključak: Obuka građana za primenu KPR-a, kao i razmeštanje ekipa HMP po punktovima u prigradskim naseljima dovelo bi do smanjenja visoke stope mortaliteta kod CA.
Ključne reči: Cardiac arrest, prehospitalna KPR
001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJE

005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

002. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE – KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) I PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI U ŠIROJ ZAJEDNICI (VANBOLNIČKI SRČANI ZASTOJ) TOKOM PANDEMIJE COVID-19

PALS algoritam Covid -19

003. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE (BLS)– KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) KOD DECE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

ALS algoritam Covid -19

004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik RSS
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad


PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6084