PALS algoritam Covid -19Za preuzimanje PDF datoteke, kliknite na sliku!
strana: 117 : 24.4.2020. :

NE HITNI POZIVI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD / NON URGENT CALLS IN EMS BELGRADE
Autor:Zagorka Maksimović specijalista urgentne medicine/ Organizacija: GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ
Објављено: 28.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI